Regulamin

Regulamin
sklepu internetowego z dnia 19 listopada 2016 r.

Zawarcie Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Kupujący ma prawo przed złożeniem Zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego Regulaminu. Negocjacje te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Anna Bałut Publishing, ul. Romanowicza 40a/8, 33-100 Tarnów lub info@piramidazabaw.pl). W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia Umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy Regulamin i stosowne przepisy prawa.

Dane Sprzedającego:
Anna Bałut Publishing
ul. Romanowicza 40a/8,  33-100 Tarnów
NIP: 8732797982 , REGON: 364226937
zarejestrowany i widoczny w ewidencjia CEDIG.

§1 Definicje

1. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
2. Adres reklamacyjny: Anna Bałut Publishing, ul. Romanowicza 40a/8, 33-100 Tarnów
3. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem piramidazabaw.pl/koszty-dostawy
4. Dane kontaktowe: Anna Bałut Publishing, u. Romanowicza 40a/8, 33-100 Tarnów, e-mail: info@piramidazabaw.pl, telefon: 795 049 058
5. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem piramidazabaw.pl/koszty-dostawy
6. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
7. Karta produktu – pojedyncza podstrona Sklepu zawierająca informacje o pojedynczym Produkcie.
8. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
9. Klauzule- zgody, których Kupujący udziela Sprzedawcy przez złożeniem Zamówienia poprzez zaznaczenie tzw. checkboxów na stronie Sklepu Internetowego, 10. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami (Dz.U.2016.380)..
10. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami (t.j. Dz.U.2016.3).
11. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
12. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Produktów na podstawie wyborów Kupującego.
13. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
14. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w Zamówieniu przez Kupującego.
15. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie Produkt w posiadanie.
16. Płatność – forma dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę
17. Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sprzedającego podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą lub kartą kredytową.
18. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (t.j Dz.U.2014.827).
19. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem Zamówienia, a która podana jest w Sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
20. Przedmiot umowy – Produkty i dostawa będące przedmiotem Umowy.
21. Przedmiot świadczenia – przedmiot Umowy.
22. Punkt odbioru – miejsce wydania Produktu niebędące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w Sklepie.
23. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
24. Sklep internetowy– serwis internetowy dostępny pod adresem www.piramidazabaw.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie.
25. Sprzedający:
Anna Bałut Publishing
ul. Romanowicza 40a/8,  33-100 Tarnów
NIP: 8732797982 , REGON: 364226937 zarejestrowany i widoczny w ewidencja CEDIG.
KONTO BANKOWE: 95 1140 2004 0000 3502 7634 1126
26. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
27. Termin realizacji – podana na Karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
28. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
29. Umowa świadczenia usług – umowa świadczenie usług na, podstawie której, na zasadach określonych w Regulaminie, Sprzedający świadczy na rzecz Kupującego nieodpłatnie usługę drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013, poz. 1422 ze zm.), która to usługa umożliwia wybór i zakup Produktu od Sprzedającego. Zawierając Umowę świadczenia usług, Kupujący powinien poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru [checkboxów], zaakceptować treść Regulaminu oraz odpowiednią klauzulę. Wymaganą klauzulą, niezbędną do zawarcia Umowy świadczenia usług jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez Sprzedającego w celu realizacji Umowy świadczenia usług oraz oświadczenie o zapoznaniu się Kupującego z Regulaminem Sklepu Internetowego i akceptacji jego warunków. Sprzedający wykonuje usługę bez jednoczesnej obecności Stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Kupującego, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. Na usługi świadczone przez Instytut drogą elektroniczną składają się:
-usługi informacyjne;
-usługi komunikacyjne;
-usługi w zakresie organizacji sprzedaży Usług przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych,
30. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
31. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz: 
  a. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; 
 – b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta, 
 – c. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; 
 – d. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym; 
 – e. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego; 
 – f. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
32. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
33. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego określające jednoznacznie: rodzaj i ilość Produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§2 Warunki ogólne

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.
2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że na bazie indywidualnych ustaleń ze Sprzedającym zostało uzgodnione inaczej.
3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać Produkty wolne od Wad. Specyfika i właściwości Produktów prezentowanych przez Sprzedającego są przedstawione na stronie internetowej Sklepu internetowego.
4. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z Umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
5. Sprzedający stosuje się do Kodeksu dobrych praktyk.
6. Kupujący przed zawarciem Umowy akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
7. Sprzedający oświadcza a Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Kupujących, przez Kupujących przez inne osoby nieuprawnione, dlatego Kupujący powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną, wynikający z przyczyn od niego niezależnych.
9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do ustalenia przerw techniczny w działalności Sklepu internetowego.
10. Porozumiewanie się Sprzedającego z Kupującym następuje przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, takich jak poczta elektroniczna oraz kontakt telefoniczny.
11. Dane kontaktowe:
a) Formularz zapytania znajdujący się na stronie internetowej WWW pod adresem: www.piramidazabaw.pl.
b) Poczta elektroniczna: info@piramidazabaw.pl
c) Numer telefonu: 795 049 058
§3 Warunki korzystania ze Sklepu internetowego
1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz za zaproszenie do zawarcia Umowy. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedającego.
2. Zdjęcia i opisy Produktów zamieszczone w Sklepie internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Kupującemu wyrobienia ogólnego wrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Produktów. Wygląd Produktu na zdjęciach zaprezentowanych w Sklepie internetowym może różnić się od zewnętrznego wyglądu Produktu wydawanego Kupującemu, różnice te mogą wynikać z innych ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych z używaniem urządzeń elektronicznych i ich specyfikom. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie internetowym specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu danego Produktu.
3. Sklep Internetowy nie prowadzi sprzedaży hurtowej, ani sprzedaży Produktów celem ich dalszej odsprzedaży. W razie zainteresowania zakupem hurtowym lub zakupem do dalszej odsprzedaży wymagany jest bezpośredni kontakt ze Sprzedającym.
4. Korzystanie z Sklepu internetowego jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Kupującym a Sprzedającym Umowy świadczenia usług.
5. Umowa świadczenia usług zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedającym wygasa i traci moc wiążącą pomiędzy Stronami z chwilą, gdy Umowa zawarta w związku z danym Zamówieniem zostanie wykonana przez Strony, jak też traci moc wiążącą pomiędzy nimi z innych przyczyn prawem przewidzianych albo w przypadku, jeżeli wprowadzone przez Kupującego dane uniemożliwiają wykonanie Umowy lub Umowy świadczenia usług.

§4 Zawarcie umowy i realizacja

1. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone po godzinie 14 oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
2. Informacja o głównych cechach, cenie, dostępności Produktu dostępne są w Sklepie Internetowym przy zdjęciu lub w opisie Produktu.
3. W celu złożenia zamówienia- poprzez dostęp do Sklepu internetowego Kupujący powinien wykonać następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana: 
 a. dodanie do koszyka produktu; 
 b. wybór rodzaju dostawy; 
 c. wybór rodzaju płatności; 
 d. wybór miejsca wydania rzeczy;
e. zweryfikować prawidłowości wprowadzonych/wybranych danych dotyczących Zamówienia, w szczególności ilość i rodzaj zamawianych produktów, miejsce odbioru lub dostawy Produktów, danych Kupującego oraz cenę za Produkt i cenę za dostawę Produktu oraz formę płatności;
f. potwierdzać, jako wiążące go, postanowienia Regulaminu oraz Klauzul/Klauzuli;
g. złożyć w Sklepie Zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty. ”.
4. Kupujący, w przypadku wskazania jako miejsca odbioru – „dostawa”, zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny – w tym ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość.
4. Składając zamówienie Kupujący powinien zaakceptować poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru [checkboxów] treść Regulaminu oraz odpowiednią Klauzulę. Wymaganą Klauzulą, niezbędną do złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy oraz Umowy świadczenia usług jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez Sprzedawcę w celu realizacji Zamówienia, Umowy oraz Umowy świadczenia usług oraz zgoda na przekazywanie przez Sprzedawcę osobom trzecim danych osobowych Kupującego w celu realizacji składanych przez Kupującego Zamówień oraz oświadczenie o zapoznaniu się Kupującego z Regulaminem Sklepu Internetowego i akceptacji jego warunków.
5.Złożone przez Kupującego Zamówienie zostanie potwierdzone w formie potwierdzenia Zamówienia przesłanego na wskazany adres e-mail, które potwierdzać będzie możliwość i gotowość dostawy Produktu na adres podany przez Kupującego.
6. Treść złożonego Zamówienia i związanej z nim Umowy oraz treść zaakceptowanych przez Kupującego Klauzul w brzmieniu wiążącym Strony w dacie zawarcia danej Umowy jest przesyłana jako Potwierdzenie Zamówienia ze stosownymi odnośnikami do treści Regulaminu (Potwierdzenie Zamówienia).
7. Realizacja Zamówienia Kupującego płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a Zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego.
8. Zawarcie Umowy z Kupującym następuje z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedającego tj. dotarcia na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Kupującego, wiadomości elektronicznej e-mail z Potwierdzeniem Zamówienia. Na treść Umowy składa się treść Zamówienia oraz postanowienia Regulaminu, o czym Sprzedawca informuje Kupującego w terminie do 48 godzin od złożenia Zamówienia.
9. Zakupiony Produktu jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem Dostawy do wskazanego przez Kupującego w Zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w ust. 10 pkt b niniejszego paragrafu.
10. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień Umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
a. Potwierdzenia Zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: Zamówienia wraz z istotnymi informacjami o nim w szczególności cenie Produktu wraz z kosztami przesyłki o ile takie istnieją, informacji o prawie odstąpienia od Umowy wraz z linkiem do szczegółowych informacji o prawie odstąpienia do Umowy oraz linkiem do wzoru formularza odstąpienia od Umowy, a także linkiem do Regulaminu;
b. dołączenia do zrealizowanego Zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, formularza odstąpienia od Umowy.
11. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego przy składaniu Zamówienia.

§5 Cena i sposób zapłaty

1. Podane ceny Produktów prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego są cenami brutto tzn. zawierają wszelkie podatki oraz inne daniny publiczne należne w związku z zakupem Produktu, a tym samym stanowią całkowity wymiar (kwotę) świadczenia należnego Sprzedającemu od Kupującego w związku z zakupem Produktu i są wyrażone w PLN.
2. Cena jednostkowa Produktu uważana jest za wiążąco uzgodnioną pomiędzy Kupującym a Sprzedającym z chwilą złożenia Zamówienia.
3. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku Dostaw na Stronie internetowej Sklepu.
4. Kupujący może zapłacić cenę za Produkt w sposób dostępny w Sklepie Internetowym.
5. Transakcja sprzedaży zostanie udokumentowana paragonem niefiskalnym, fiskalnym lub fakturą w rozumieniu art. 2 ust. 31) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j Dz.U.2016.710). Kupujący, który złożył Zamówienie, może otrzymać od Sprzedającego, na wskazany przez siebie adres e-mail, fakturę elektroniczną. Kupujący akceptując warunki Regulaminu upoważnia Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106 b ust. 3 oraz art.106 n ww. Ustawy o podatku od towarów i usług.
6. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
7. Zapłata Ceny przez Kupującego powinna nastąpić w terminie 3 dni od momentu otrzymania Potwierdzenia Zamówienia przez Kupującego.
8. Termin realizacji Zamówienia wynosi 2 dni robocze.

§6 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i 35 Prawa konsumenckiego.
2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania Produktu, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem piramidazabaw.pl/formularz-zwrotu.pdf lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, najlepiej wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu, albo oddzielnie- jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem na adres Sprzedającego.
7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
8. Zwracany Produkt powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu i nie wykraczała poza zwyczajowo przyjęte korzystanie z Produktu. Konsument powinien zwrócić Produkt w takim składzie ilościowym i jakościowym, w jakim go otrzymał (z zastrzeżeniem zdania poprzedniego). W szczególności do Produktu powinny być dołączone wszelkie otrzymane wraz z Produktem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania i inne dokumenty, a także dokument poświadczający zakup. Zalecane jest, aby zwracany Produkt był zapakowany w oryginalne opakowanie, chyba że zostało ono usunięte w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu i nie wykraczało poza zwyczajowo przyjęte korzystanie z Produktu. W takim przypadku należy zadbać o to, aby Produkt był bezpiecznie zapakowany w celu uniknięcia ryzyka uszkodzeń w transporcie. Przesyłkę przed nadaniem należy oznaczyć właściwym adresem Sprzedającego, do którego Produkt jest zwracany.
9.W przypadku zwrotu Produktu po odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w stanie innym niż niezmieniony lub w przypadku niezwrócenia Produktu po odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, Sprzedającemu przysługuje roszczenie odszkodowawcze względem Kupującego.
10. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będącego przedmiotem Umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
11. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
12. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
13. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
14. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 
 – a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 
 – b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
 – c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
 – d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
 – e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 
 – f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
 – g. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy; 
 – h. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
15. W wypadku niewywiązania się przez Kupującego z płatności w terminie, o którym mowa §5 ust. 7, sprzedający wyznacza Kupującemu dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Kupującego wysyłając informację na wskazany przez Kupującego adres e-mail. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu Sprzedający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności Sprzedający prześle Kupującemu w sposób podany powyżej oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu cywilnego.

§ 7 Reklamacje

1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady dostarczonych rzeczy, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego (Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 121 ) oraz opartych na postanowieniach Regulaminu
2. W przypadku stwierdzenia niezgodności rzeczy z objętą Umową, Kupujący ma prawo złożenia reklamacji.
3. Reklamacje dla skutecznego złożenia kierować należy:
a) na piśmie pod adresem Sprzedającego lub
b) w formie elektronicznej pod adresem e-mail: info@piramidazabaw.pl,
i powinny zawierać:
• dane identyfikujących składającego reklamację,
• datę odbioru Zamówienia,
• rodzaj Produktów objętych Umową oraz
• żądania Konsumenta.
4. Jeżeli Kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy, to wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.
5. Jeżeli Produkt ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniany lub naprawiony przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
6. Jeżeli Produkt ma wadę, Kupujący może żądać wymiany Produktu na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na Produkt wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
7. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca może odmówić wymiany Produktów na wolne od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy.
8. Kupujący nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży jeżeli wada Produktu jest nieistotna.
9. Kupujący będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady Produktu, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.
10. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć Produkt wadliwy na adres Sprzedającego: Anna Bałut Publishing, ul. Romanowicza 40a/8, 33-100 Tarnów Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jej zamontowania dostarczenie Produktu przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedającemu w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
11. Okres rozpatrywania reklamacji wynosi czternaście (14) dni roboczych liczonych od dnia otrzymania reklamowanej Produktu przez Sprzedającego, chyba że Sprzedający poinformuje Kupującego o konieczności przedłużenia tego terminu w przypadkach szczególnych, uzasadnionych np. koniecznością zebrania dodatkowej dokumentacji, informacji na temat przyczyn, lub okoliczności reklamacji. W takim przypadku z przyczyn niezależnych od Sprzedającego czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu.
12. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu (14) dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
13. Kupujący otrzyma potwierdzenie zgłoszenia reklamacji od Sprzedającego.
14. Kupujący zostanie poinformowany przez email o zakończeniu procesu reklamacyjnego.
15. W celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji Produktu, zaleca się, aby Kupujący składając reklamację z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży wypełnił formularz reklamacji dostępny na stronie Sklepu Internetowego piramidazabaw.pl/formularz-reklamacji.pdf przesłał go Sprzedającemu w postaci skanu drogą elektroniczną lub pocztą (nie jest to warunek rozpatrywania reklamacji).

§8 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Przed zawarciem Umowy Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sprzedającego oraz na ich przetwarzanie dla celów na które Kupujący wyraził zgodę. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zawarcie i realizację Zamówienia, Umowy Sprzedaży oraz Umowy świadczenia usług przez Sprzedającego. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
2. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2014 poz. 1182 ze zm.) oraz innymi właściwymi przepisami, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. Sprzedający nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Kupujących innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Kupujących, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Konsumentów przepisów prawa.
4. Administratorem danych osobowych Kupujących, przekazanych dobrowolnie w ramach zawierania Umowy oraz w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną jest Anna Bałut Publishing, ul. Romanowicza 40a/8, 33-100 Tarnów, NIP: 8732797982 , REGON: 364226937 , zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEDIG pod adresem: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx5. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest nawiązanie, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Sprzedającym a Kupującym w zakresie Zamówienia, Umowy oraz dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przez okres ich przedawnienia.
5. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usunięcia z bazy Administratora.
6. Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym ze nim firmom zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Kupujących. Zestawienia takie dotyczą oglądalności stron Strony internetowej i nie zawierają danych osobowych Kupujących.
7. Sprzedający jest świadomy, że ochrona danych osobowych Kupującego jest sprawą priorytetową. Sprzedający zobowiązuje się do postępowania zgodnie z wewnętrznymi procedurami gwarantującymi poufność, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
8. Strona internetowa Sklepu internetowego www.piramidazabaw.pl za pośrednictwem której działa Sprzedający, używa plików cookie.
9. Kupujący ma możliwość korzystania ze strony internetowej www.piramidazabaw.pl bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi zawarte na stronie internetowej Instytutu, nie będą działać poprawnie.

§9 Własność intelektualna

1. Wszelkie prawa Sprzedającego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów, projektów graficznych, filmów, tekstów, skryptów, kodów źródłowych, haseł, znaków Sklepu internetowego zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu internetowego (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie internetowej Sklepu internetowego w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedającego, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
2. Zabronione jest wykorzystywanie strony internetowej Sklepu internetowego Sprzedającego przez Kupujących lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Kupującego strony internetowej Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego.
3. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony bez zgody właściciela jest zabronione. Złamanie powyższych przepisów będzie ścigane w drodze postępowania sądowego.

§10 Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień́ niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być́ również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporzadkowanie się̨ i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
2. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (piramidazabaw.pl/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
4. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Kupujący zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedającego na stronie głównej Sklepu internetowego, wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu internetowego przez okres co najmniej 7 (siedem) kolejnych dni roboczych.
5. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu internetowego (www.piramidazabaw.pl)
6. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku Umów zawieranych z Kupującym nie będącym Konsumentem, Sprzedający ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Kupującego nie będącego Konsumentem.
7. Wyłącznym źródłem zobowiązań Instytutu jest Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
8. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedającym a Kupującym będącym Konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Kupującego będącego Konsumentem.
9. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedającym a Kupującym będącym Przedsiębiorcą będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.
10. Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od dnia jego publikacji, to jest od 19 listopada 2016 r.